Ekonomiye Fayda Endeksi

Ekonomiye Fayda Endeksi, toplum nezdinde, kurum ve markaların ürün performanslarının, sağladığı ekonomik ve sosyal fayda ölçümlenmektedir.

Türkiye ekonomisine en çok fayda sağlayan kurum ve markalar ile lokomotif farklı sektörlerde faaliyet gösteren marka ve kurumların algı derinlikleri mercek altına alınmakta. Marka ya da kurumun yönetimsel performansının kamuoyunda tesis ettiği fayda algısı, ürün performansının oluşturduğu fayda algısı ve kurum ya da markanın topluma kattığı değer ya da ürettiği projeler neticesinde zihinlere kazıdığı fayda algısı şeklinde özetlenebilir.

Araştırma metodolojisi

Ekonomiye Fayda Endeksi  (EFE) Araştırması 22 Ağustos 2022 ile 23 Eylül 2022 tarihleri arasında CATI (Computer Assisted Telephone Interview) yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Türkiye NUTS sınıflaması kullanılarak 3 ayrı şekilde gruplandırılmaktadır. Bu gruplamalar NUTS 1: 12 Bölge, NUTS 2: 26 Bölge ve NUTS 3 81 İl şeklindedir. Araştırmanın yürütülmesi için NUTS 2 gruplaması tercih edilerek telefonla görüşmeler 26 Bölgeden rasgele olarak seçilen 14000 kişinin aranması ile gerçekleştirilmiştir. 14000 arama sonucunda toplam 650 katılımcıdan anket çalışmasına cevap alınmıştır. Araştırmanın hata payı %95 güven düzeyinde ±%3.84’tür. Araştırmaya
katılan katılımcıların bölge, yaş ve cinsiyete göre dağılımları sırasıyla Tablo 1, Tablo 2 ve Tablo 3’te görülmektedir. Yaş, cinsiyet ve bölgesel anlamda hedeflenen kotalara ulaşılmıştır. Hedeflenen kotalarda görülecek olan küçük sapmalar hata payı dahilindedir.

Endeksin Oluşturulması

Ekonomiye Fayda Endeksi Araştırması’nın üçüncü bölümünde katılımcılara sorulan Türkiye ekonomisine fayda sağladığını düşündüğü marka ile ilgili 17 farklı soru kullanılarak oluşturulmuştur. 40’a yakın sektörün ilk üç sırada yer alan itibarlı markaları itibar seviyelerine göre Elmas, Platin ve Altın lig olmak üzere üç kategoride toplanmış ve değerlendirme notlarına göre bulundukları liglerde sıralanmışlardır. Bu noktada Ekonomiye Fayda Endeksi’nin bir bileşeni itibar gücü iken diğer bileşeni firma değerlendirmesidir.

Firmalarla ilgili cevaplanan 17 soru faktör analizi kullanılarak analiz edilmiş ve bu soruların üç grupta toplandığı görülmüştür. Bu gruplar Sosyal Fayda Endeksi, Ürün/Hizmet Nitelik Endeksi ve Firma Nitelik Endeksi’dir. Her sorunun bulunduğu gruptaki ağırlığı uzman görüşlerine göre Analitik Hiyerarşi Prosesi kullanılarak belirlenmiştir. Ekonomiye Fayda Endeksi içinde alt grupların ağırlığı da yine benzer şekilde hesaplanmıştır.

Ekonomiye Fayda Endeksi  raporu ve başarı tescil belgesini satın alan markalar iletişim çalışmalarında markalarını “Ekonomiye fayda sağlayan marka” olarak lanse edebilirler.