G-250 METODOLOJİSİ

Türkiye İtibar Endeksi (TİE) Araştırması 10 Mayıs 2021 ile 11 Haziran 2021 tarihleri
arasında CATI (Computer Assisted Telephone Interview) yöntemi kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Türkiye NUTS sınıflaması kullanılarak 3 ayrı şekilde
gruplandırılmaktadır. Bu gruplamalar NUTS 1: 12 Bölge, NUTS 2: 26 Bölge ve NUTS 3 81
İl şeklindedir. Araştırmanın yürütülmesi için NUTS 2 gruplaması tercih edilerek telefonla
görüşmeler 26 Bölgeden rasgele olarak seçilen 3500 kişinin aranması ile
gerçekleştirilmiştir. 3500 arama sonucunda toplam 500 katılımcıdan anket çalışmasına
cevap alınmıştır. Araştırmanın hata payı %95 güven düzeyinde ±%3.84’tür.
TİE Araştırması örnekleminin %20.3’ünü Z kuşağı olarak tanımladığımız 18-24 yaş grubu
oluşturmaktadır. Bilindiği üzere Z kuşağının davranış bakımıyla yetişkin kuşaktan
farklılaştığı günümüzde tartışılmaktadır. Bu bağlamda tutum ve davranışları ile yetişkin
kuşaktan farklılaşan Z kuşağının itibar konusundaki değerlendirmelerinin belirlenmesi
amacı ile G250 endeksi geliştirilmiştir. Taranan 41 sektör için z kuşağının itibarlı
buldukları marka sıralamaları ayrı ayrı oluşturulmuş ve bu sıralamalar bir havuzda
birleştirilmiştir. Firmaların sektörlerindeki aldıkları yüzde değerler G250’deki konumlarını
belirlemiştir. G250’de sıralanan firmalar Z kuşağının sektörlerinde itibar atfederek
1000’nin üzerinde firmanın arasında ön plana çıkardıkları firmalardır. Aynı zamanda bu
işlem Z kuşağını içinde AB / C1C2 /DE statüleri içinde gerçekleştirilerek Z kuşağının
itibar konusunda sosyoekonomik statüye göre değerlendirme farklılaşmaları da ortaya
konulmuştur.

Tablo 1 Bölgelere göre örneklem dağılımı

Tablo 2 Sosyoekonomik statüye göre örneklem dağılımı

Araştırmada kullanılan anket 6 ana bölümden oluşmaktadır. Anketin ilk bölümü tek
sorudan oluşmuştur. Bu soru “Türkiye’nin en itibarlı şirketi” sorusudur. Bu soru
araştırmanın en kritik sorusudur. Bu nedenle katılımcılara herhangi bir yönlendirme
yapılmadan açık uçlu olarak sorulmuştur.
Anketin ikinci bölümünde ise itibarlı bulunan şirketin TİE skorunun hesaplanmasında
kullanılacak olan bileşenlerin ölçümünde kullanılacak olan sorular yer almıştır. Bu
bileşenler; tanıma, beğeni, güven, memnuniyet, sadakat, elçilik, gönüldaşlık ve ilişkidir.
Anketin üçüncü bölümü firmaların özellikleri sorgulayan sorulardan oluşmaktadır. Üçüncü
bölümde itibarlı bulunan şirketin değerlendirmesinde bu özellikler bakımından ne ölçüde
değerlendirildiği sorgulanmaktadır.
Anketin dördüncü bölümünde, itibarlı bulunan şirket ya da marka ile ilgili haberlerin
belirtilen 9 haber kaynağına ne kadar güvendikleri sorgulanmıştır. Bu soru grubunda
katılımcılara değerlendirme yapmaları için sunulan şıklar: Aile ve sosyal çevre, Yazılı ve
görsel basın, İnternet/Web siteleri, Firma çalışanları, Köşe yazarları/Editörler,
Politikacılar, Bürokratlar, STK’lar/Dernek yetkilileri, Akademisyenler/Bilim adamlarıdır.
Anketin beşinci bölümü önceden belirlenmiş olan kırkbir sektörde katılımcıların en itibarlı
şirketleri belirttikleri sorulardan oluşmuştur.
Anketin altıncı bölümü ise katılımcıların demografik özelliklerinin sorgulandığı sorulardır.